Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky

Nadačního fondu VRBA se sídlem č.p. 247, 592 62 Nedvědice, IČO: 05057281, sp. zn. v NR: N 601 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „NF Vrba“)

pro sbírku Koruna pro Vrbu

ČÁST I. – Obecná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1. NF Vrba je nadačním fondem založeným a řádně existujícím podle práva České republiky. Cílem NF Vrba, nestátní neziskové organizace, je prostřednictvím svých zaměstnanců a dobrovolníků zprostředkovávat konkrétní pomoc ovdovělým rodinám a poskytovat podporu široké škále aktivit a činností podporujících děti a rodiče ze skupiny ovdovělých rodin.

1.2. Více informaci o činnosti NF Vrba lze nalézt na www.nadacnifondvrba.cz. Na uvedených webových stránkách lze taktéž nalézt etický kodex NF Vrba, jímž se při své činnosti řídí.

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi osobami poskytujícími peněžitý dar prostřednictvím webových stránek www.korunaprovrbu.cz (dále jen „Web“) NF Vrbě coby obdarovanému. Ta práva a povinnosti, jež tyto Podmínky výslovně neupravují, se řídí právem České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením kolizních norem.

1.4. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí elektronického formuláře pro poskytnutí daru umístěného na Webu. Podmínkou odeslání vyplněného formuláře je souhlas osoby poskytující dar s těmito Podmínkami.

Část II. – Sbírka Koruna pro Vrbu

2. Popis sbírkového projektu Koruna pro Vrbu

2.1. Koruna pro Vrbu je dlouhodobá sbírka organizovaná NF Vrba. Hlavním cílem sbírky Koruna pro Vrbu je umožnit přímou a účinnou pomoc ovdovělým rodinám s dětmi v celé České republice, a tedy umožnit každému účastnit se na plnění důležitých cílů NF Vrby formou peněžitého vkladu. Takto ovdovělých rodin je totiž dle Českého statistického úřadu okolo padesáti tisíc.

2.2. Tato veřejná sbírka byla povolena rozhodnutím č.j. JMK/65357/2019 , SpZn: S-JMK 65305/2019/OSPŽ ze dne 3.6. 2019, a to na dobu neurčitou.

2.3. Poskytnuté dary jsou užívány pro účely úhrady mzdových prostředků zaměstnanců NF Vrba, kteří se všichni na činnosti NF Vrba při poskytování předmětné pomoci, a pro účely úhrady výdajů přímo spjatých s pracovní náplní zaměstnanců, kteří pomáhají ve všech regionech České republiky rodinám při jejich návratu zpátky do běžného života. Jedná se především o konkrétní služby, jakými jsou:

2.3.1. Hospodyně a řemeslníci v ovdovělých rodinách s dětmi.

2.3.2. Terénní pracovníci Poradenského mobilního centra NF Vrba, kteří ihned po tragické události pomáhají ovdovělému rodiči s potřebnou administrativou, přípravou na dědické řízení, finanční gramotností, právním poradenstvím v nové životní situaci apod.

2.3.3. Koordinátor systému a návaznosti služeb pomoci v ovdovělých rodinách.

2.3.4. Pečovatelky „Vrběnky“, které pečují o děti v době, kdy ovdovělý rodič vykonává své povolání nebo se na něj připravuje.

2.4. Mezi základní principy poskytování pomoci NF Vrbou a s tím spojeného užívání darů patří:

2.4.1. Pomoc je určena ovdovělým rodinám s dětmi, které žijí v České republice, kdy ovdovělou rodinou je myšlena i rodina, kde pár nebyl oddán, ale ze zákona vyplývá povinnost péče o jejich společné dítě nebo děti.

2.4.2. Pomoc NF Vrba realizuje na základě svých projektů, které vždy představují jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.

2.4.3. Poskytnuté peněžní prostředky NF Vrba užívá hospodárně a efektivně.

2.4.4. Výše mzdových nákladů odpovídá obecně platným podmínkám v ČR.

3. Darování a jeho průběh, darovací smlouva

3.1. Dárcem je osoba, která NF Vrba poskytla peněžitý dar (dále jen „Dárce“). Dárcem může být jak právnická, tak fyzická osoba.

3.2. Dárce na Webu vyplní formulář, a to alespoň v rozsahu: Jméno a příjmení, datum narození (u firem IČ), korespondenční adresa a e-mailová adresa. Poté klikne na tlačítko „Přejít k platbě“, na základě čehož je Dárce přesměrován na systém SimpleShop, prostřednictvím něhož Dárce peněžní dar poskytuje.

3.3. Dárcem poskytnutý peněžní dar se připisuje na za tím účelem vedený bankovní účet NF Vrba č. 2901612812/ 2010 u bankovního ústavu Fio banka, a.s., IBAN: CZ8520100000002901612812, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (dále jen „Účet“). Peněžitý dar se považuje za poskytnutý v okamžiku jeho připsání na Účet, a tedy i darovací smlouva mezi Dárcem a NF Vrba, jejímž předmětem je poskytnutí předmětného peněžitého daru, je uzavřena okamžikem připsání peněžitého daru na Účet.

3.4. Dárce poskytuje peněžitý dar v libovolné výši. Dárce prohlašuje, že poskytnutý dar pochází z legálních zdrojů, a že poskytnutím daru neporušuje žádnou právní či smluvní povinnost, která se na něho vztahuje.

3.5. Jakmile je dar na Účet připsán, NF Vrba zašle Dárci na jeho e-mail zprávu s potvrzením.

3.6. Dárce tímto potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že dar je určen pro projekty NF Vrba za účelem jeho přímé spotřeby. Poskytnutý peněžitý dar lze odvolat pouze z důvodů vymezených právními předpisy, avšak spotřebovaný dar se již nevrací, ledaže právní předpisy stanoví jinak.

4. Práva a povinnosti Dárce a NF Vrba, komunikace stran

4.1. Dárce prohlašuje, že do formuláře vyplnil úplné, pravdivé a aktuální údaje.

4.2. Zaškrtne-li Dárce v elektronickém formuláři, že požaduje zaslání potvrzení o poskytnutém daru, zašle mu NF Vrba toto potvrzení na jeho e-mail. NF Vrba obvykle zasílá toto potvrzení do čtrnácti (14) dnů ode dne připsání daru na Účet.

4.3. NF Vrba se zavazuje použít dar výhradně pro účely a v souladu s principy deklarovanými v těchto Podmínkách.

4.4. NF Vrba má právo od darovací smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu (pohnutkou však může být například skutečnost, je-li právnická osoba s neprůhlednou vlastnickou strukturou nebo že poskytnutý peněžní dar může pocházet z nelegálních zdrojů apod.), a to do jednoho (1) roku ode dne poskytnutí daru. Odstoupení je účinné doručením na e-mailovou adresu Dárce. V takovém případě se poskytnutý dar vrací na účet Dárce, z něhož byl dar poskytnut. Pro vyloučení pochyb smluvní strany potvrzují, že NF Vrba vrací výhradně částku rovnající se výši daru bez příslušenství (úroky apod.), čímž je povinnost NF Vrba vrátit poskytnutý dar zcela splněna.

4.5. Dárce je oprávněn požádat NF Vrba o informaci, jakým způsobem bylo s jeho darem naloženo. Žádost o sdělení informace se zasílá na e-mailovou či poštovní adresu NF Vrba dle těchto Podmínek. Dárce je povinen zasílat svou žádost ze své adresy, kterou vyplnil do formuláře (případně aktualizované adresy způsobem dle těchto Podmínek). Nezašle-li Dárce svou žádost z jedné z adres dle předchozí věty, je srozuměn s tím, že NF Vrba mu požadovanou informaci poskytnout nemusí (NF Vrba má například podezření, že se nejedná o osobu Dárce apod.). NF Vrba obvykle zasílá tyto informace do čtrnácti (14) dnů ode dne obdržení žádosti.

4.6. V případě jakékoliv komunikace bude NF Vrba Dárce kontaktovat na adresy vyplněné ve formuláři, a to primárně na e-mailovou adresu. Dárce se proto zavazuje oznámit změnu své e-mailové adresy na adresu NF Vrba, a to bez zbytečného odkladu po takové změně. Neoznámí-li Dárce změnu své adresy, jsou sdělení NF Vrba považována za doručená třetím (3.) dnem po jejich odeslání.

4.7. V případě jakékoliv komunikace bude Dárce NF Vrbu kontaktovat na následující adresy:

4.7.1. Nedvědice 247, 592 62

4.7.2. petra.cvrkalova@nadacnifondvrba.cz

4.8. Dárce může při vyplnění formuláře udělit svůj souhlas s tím, aby mu NF Vrba zasílala newslettery. Tyto newslettery se mohou týkat nově vznikajících projektů či pozvánek na akce. Dárce je oprávněn zasílání newsletterů kdykoliv zrušit, a to skrze odkaz uvedený v každém z newsletterů.

Část III. – Závěrečná ustanovení

5. Závěrečná ujednání

5.1. Případné spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky dle sídla NF Vrba, není-li volba místní příslušnosti v konkrétním případě vyloučena právními předpisy.

5.2. Darovací smlouva je uzavřena v českém jazyce. Je-li uzavírána ve více jazykových verzích, má v případě rozporu vždy přednost verze česká.

5.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.

5.4. NF Vrba je oprávněna tyto Podmínky jednostranně měnit nebo doplňovat. Novou verzi Podmínek NF Vrba uveřejní na Webu nejpozději patnáct (15) dní přede dnem nabytí jejich účinnosti.

5.5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6. 2019

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto Nadačnímu fondu Vrba, IČO 05057281, se sídlem Nedvědice 247, 592 62 Nedvědice, sp. zn. v NR: N 601 vedená u Krajského soudu v Brně jako správci osobních údajů svůj výslovný souhlas se zpracováním mých níže uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely pro zasílání newsletteru či informačního emailu ohledně činnosti NF Vrba. Současně prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami zpracování osobních údajů správce . Tento souhlas uděluji dobrovolně a mám právo jej kdykoliv odvolat.