Skip to main content

Podmínky zpracování osobních údajů (GDPR)

vydané Nadačním fondem VRBA

se sídlem č.p. 247, 592 62 Nedvědice, IČO: 05057281, sp. zn. v NR: N 601 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „NF Vrba“ nebo „Správce“)

NF Vrba provozuje webové stránky na webové stránce www.korunaprovrbu.cz. Pomocí tohoto portálu mohou dárci poskytnout dar pro zajištění řádného a účinného fungování NF Vrba a jeho služeb. Z toho důvodu dochází ke zpracování osobních údajů osob poskytujících dary NF Vrba (dále jen „Dárce“).

Základní zásady zpracování osobních údajů

NF Vrba je správcem osobních údajů a zpracovává osobní údaje Dárce za níže uvedených podmínek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

Správce při zpracování osobních údajů Dárce dodržuje následující zásady a postupy:

 • osobní údaje Dárce chrání Správce tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému užití nebo zpřístupnění osobám, které nejsou oprávněny je zpracovávat, případně aby nedošlo k jinému porušení zabezpečení těchto osobních údajů;
 • osobní údaje Dárce Správce nezveřejňuje, ledaže k tomu obdržel od Dárce souhlas;
 • Správce své zpracovatele, jak jsou dále uvedeni v těchto podmínkách, řádně vybral, aby zamezil zneužití osobních údajů Dárce.;
 • pokud by i přesto došlo k porušení zabezpečení osobních údajů Dárce, které by pro jeho práva a svobody mohlo mít vysoké riziko, Správce o tom Dárce neprodleně informuje;

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje zpracovává Správce pro účely:

 • uzavření darovací smlouvy v souladu se Všeobecnými podmínkami;
 • plnění darovací smlouvy spočívající zejména v přijetí daru, identifikace a evidence Dárce;
 • plnění právních povinností z darovací smlouvy vyplývajících;
 • zasílání newsletterů ohledně činnosti Správce;
 • vyřizování žádostí, podnětů nebo stížností Dárce.

Zpracování osobních údajů Dárce pro účel uzavření a plnění smlouvy je nezbytné pro splnění darovací smlouvy (včetně evidence Dárce za účelem spárování plateb, poskytnutí informací ohledně využití daru apod.), jejíž smluvní stranou Dárce je, což představuje právní základ pro jejich zpracování.

Zpracování osobních údajů Dárce pro účel plnění právních povinností z darovací smlouvy vyplývajících je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na Správce vztahují (včetně archivačních povinností apod.).

Zpracování osobních údajů Dárce pro účel zasílání newsletterů ohledně činnosti Správce se děje na základě souhlasu, který Správce od Dárce obdržel při uzavření darovací smlouvy či po něm, což představuje právní základ pro jejich zpracování.

Zpracování osobních údajů Dárce pro účel vyřizování žádostí, podnětů nebo stížností Dárce je nevyhnutelné z důvodu oprávněného zájmu Správce, což představuje právní základ pro jejich zpracování.

3. Rozsah a doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává pro účely uzavření a plnění darovací smlouvy všechny údaje, které Dárce vložil do formuláře na webových stránkách Správce po dobu účinnosti této smlouvy. Pro účely plnění právních povinností z darovací smlouvy pro Správce vyplývajících zpracovává Správce osobní údaje Dárce v rozsahu nutném pro splnění těchto povinností. Pro účely zasílání newsletterů ohledně činnosti Správce zpracovává e-mailovou adresu Dárce. Pro účely vyřizování žádostí, podnětů nebo stížností Dárce zpracovává Správce údaje v rozsahu nutném pro vyřízení těchto žádostí, podnětů nebo stížností.

Osobní údaje Dárce budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracování:

 • pro účely uzavření a plnění smlouvy po dobu její účinnosti a následně po dobu 15 dní po skončení její účinnosti, která je potřebná na provedení technických opatření k odstranění osobních údajů ze systémů užívaných Správcem;
 • pro účely splnění právních povinností z darovací smlouvy po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy;
 • pro účely zasílání newsletterů ohledně činnosti Správce po dobu, než Dárce odvolá udělený souhlas. Souhlas lze jednoduše bezplatně odvolat kliknutím na odkaz v každém newsletteru. Stejně tak lze udělený souhlas jednoduše bezplatně odvolat oznámením na e-mailovou adresu info@nadacnifondvrba.cz
 • pro účely vyřízení žádostí, podnětů nebo stížností Dárce po dobu potřebnou na jejich vyřízení, včetně doby potřebné na prokázání toho, že daná žádost, podnět anebo stížnost byla vyřízena v souladu s právními předpisy.

4. Zdroje osobních údajů:

Správce získává osobní údaje přímo od Dárce jako subjektu údajů, a to prostřednictvím vyplněného formuláře umístěného na webových stránkách Správce www.korunaprovrbu.cz. Dárce poskytuje Správci své osobní údaje odesláním tohoto vyplněného formuláře.

Správce bude vždy považovat osobní údaje uvedené do formuláře za pravdivé, aktuální a nezkreslené. Za případné újmy třetích osob odpovídá vždy jen osoba, která údaje do formuláře vložila.

Správce tímto žádá Dárce pro případ, že by došlo ke změně osobních údajů, o oznámení o jejich aktualizace na adresu Správce uvedenou níže.

5. Způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem nebo zpracovatelem či zpracovateli, pověřeným(i) Správcem ke zpracování osobních údajů. Za tímto účelem Správce osobní údaje Dárce nebo jejich část zpracovatelům poskytuje jako jedné z kategorií příjemců osobních údajů. Zpracovatelem je poskytovatel služby externího cloudového úložiště a poskytovatel účetních služeb.

Veškeré povinnosti Správce ve vztahu ke zpracování osobních údajů Dárce se vždy vztahují i na Správcem pověřené zpracovatele.

Správce zpracovává osobní údaje Dárce pro účely uzavření a plnění smlouvy (zejména zpracování formuláře) a pro účely zasílání newsletterů automatizovaně. Automatizované zpracování, které provádí Správce, není procesem, který by vedl k individuálnímu rozhodnutí, které by pro Dárce mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem dotýkalo ve smyslu čl. 22 odst. 1 GDPR.

Správce nepředává osobní údaje Dárců příjemcům, ledaže se jedná o zpracovatele uvedené v tomto článku. Správce nepředává osobní údaje Dárců mimo Evropskou unii.

6. Ochrana osobních údajů:

Správce uplatňuje přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistil ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Za tím účelem Správce zvolil zejména náležitá technická opatření a předem stanovené postupy, jejichž dodržování Správce kontroluje.

7. Práva Dárce jako subjektu osobních údajů:

Dárce má jako subjekt osobních údajů:

 • právo na přístup k jeho osobním údajů a k informacím o zpracování jeho osobních údajů dle článku 15 GDPR,
 • právo na jejich opravu nebo výmaz dle článku 16 a 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR,
 • právo vznést námitku dle článku 21 GDPR,
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Dárce jako subjekt údajů mělo právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo, dle článku 22 GDPR,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu podle článku 77 GDPR.

Právo vznést námitku dle článku 21 odst. 1 GDPR znamená, že Dárce má jako subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, je-li toto zpracování Správcem prováděno na základě článku 6 odst. 1 písm. e) (zpracování prováděno pro splnění úkolu ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci) nebo písm. f) (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmu Správce či třetí strany za podmínek dle GDPR) GDPR, včetně profilování založeného na uvedených ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují and zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku dle článku 21 odst. 2 GDPR znamená, že provádí-li Správce zpracování osobních údajů Dárce pro účely přímého marketingu, má Dárce jako subjekt údajů práv vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Správce veškeré úkony směřující k zajištění výkonu práv subjektu údajů poskytuje a činí bezplatně, není-li dále stanoveno jinak.

Je-li žádost Dárce zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se bez řádného důvodu opakuje, může od něj Správce žádat přiměřený poplatek (zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů), nebo Správce může žádost Dárce odmítnout.

8. Kontakt na Správce

Pro uplatnění práv se může Dárce obrátit na Správce e-mailem na adresu petra.cvrkalova@nadacnifondvrba.cz

Se svým podnětem a/nebo stížností na porušení povinností stanovených právními předpisy při zpracování osobních údajů se může Dárce kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou dostupné na www.uoou.cz, a Dárce může případně i následně žádat o soudní ochranu.